Óvodakép

Óvodaképünk

Óvodánk biztosítja az óvodáskorú gyermek fejlődésének és nevelésének optimális feltételeit a személyi, tárgyi és szakmai feltételek biztosításával.

A beíratott gyermekek számára megteremtjük az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes légkört a befogadás változatos módszereivel.

Az óvoda funkciói

Az óvó-védő, szociális, nevelő-személyiségfejlesztő funkciók közvetetten segítik a következő életszakaszba / kisiskolás/ átlépéshez szükséges gyermeki személyiségvonások fejlődését, a gyermek egyéni készségeinek és képességeinek kibontakoztatása mellett az életkori és egyéni sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével, a gyerekek fejlődésének nyomon követésével.

Óvodánk tevékenységrendszerével és tárgyi környezetével, a pedagógusok és az óvoda pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők személyes példájukkal segítik a gyermekek környezettudatos magatartásának kialakulását.

A nevelésünkben alkalmazott összehangolt pedagógiai intézkedések a gyermek személyiségéhez igazodnak és biztosítják minden gyermek számára az egyenlő hozzáférés lehetőségét.

A roma nemzetiséghez tartozó gyermekek nevelésében támogatjuk a befogadás lehetőségét, a nemzetiségi önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését és a multikulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét.

Az ingergazdag környezet biztosítja a gyermekek természetes beszéd és kommunikációs kedvének fenntartását, a gyermeki kérdések támogatását, a mindennapi anyanyelvi és értelmi nevelést és fejlesztését.

A Gyakorló Óvoda céljai

A 3-7 éves gyermek eltérő fejlődési ütemének és érési jellemzőinek szem előtt tartásával a gyermeki személyiséghez igazított pedagógiai módszerek alkalmazásával, játékos keretek között alakuljon:

 • az egészséges sokoldalú személyiség,
 • gyermekek környezettudatos szemlélete,
 •  a sikeres iskolai beilleszkedéshez szükséges testi- lelki, szociális, értelmi érettség.

a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek:

 • A sajátos nevelési igényű gyermekeknél érvényesüljenek a gyermekeket megillető jogok, és csökkenjenek a sajátosságokból adódó különbségek
 • A tehetséges gyermek átlag feletti speciális egyéni képességei kerüljenek felszínre és intenzíven fejlődjenek
 • A hátrányos helyzetű gyermekek összehangolt integrált nevelése révén, az
 • esélyeik növekedjenek, az indulási hátrányaik csökkenjenek, az iskolába való
 • átmenet zökkenő mentesebbé váljon
 • a roma nemzetiségű gyermekek egyéni fejlettségüknek, képességeiknek megfelelően ismerjék meg kultúrájuk elemeit, szokásait, ezáltal erősödjön identitástudatuk

Olyan óvoda, ahol a gyermek, szülő, pedagógus, hallgató egyaránt jól érzi magát, ahol:

 • "A gyermeki személyiséget tisztelet, elfogadás, szeretet és megbecsülés övezi." (ONAP)
 • A sokszínű óvodai nevelés lehetővé teszi és segíti a gyermek sokoldalú személyiségfejlődését és egyéni képességeinek kibontakoztatását.
 • Az óvoda a családdal együtt, a családi nevelés kiegészítőjeként, s korrekciójaként segíti a gyerekek személyiségének sokirányú fejlődését.
 • A gyermek személyisége elsősorban a mással nem helyettesíthető játéktevékenységben fejlődik.
 • A tevékenységeken keresztül az életkorhoz igazodó műveltségtartalmak közvetítésével segítjük a gyermek önmagához viszonyított fejlődését.
 • A gyermek testi-lelki szükségleteinek kielégítése érdekében biztosítjuk a személyi, tárgyi feltételeket.
 • A hallgatói képzésben is a gyermekközpontúság érvényesül.
Legutóbbi frissítés: 2022. 06. 12. 21:40